Dziś jest: Poniedziałek 17 czerwca 2019, Imieniny: Adolfa, Ignacego .
Znajdujesz się tutaj: Strona głównaOPS
OPS
Opublikowano: 2014-11-17

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUCZYNIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZCZUCZYNIE OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i  funduszu alimentacyjnego

I. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie,
Plac Tysiąclecia 23
19-230 Szczuczyn

II. Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent ds. świadczeń rodzinnych i  funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie – pełen etat.

Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę.

III. Wymagania niezbędne:

a) jest obywatelem polskim,

b) wykształcenie: wyższe administracyjne, ekonomiczne, socjologia, resocjalizacja, pomoc społeczna i pokrewne lub podyplomowe z w/w kierunków;

c) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

e) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) znajomość przepisów z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o świadczeniach rodzinnych, kodeksu postępowania administracyjnego

g) umiejętność stosowania przepisów prawa,

h) umiejętność obsługi pakietu MS Office.

IV. Wymagania dodatkowe:

a)  doświadczenie zawodowe na wyżej wymienionym stanowisku,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) umiejętność samodzielnego, sprawnego pozyskiwania informacji niezbędnych do wykonywania zadań,

d) gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności,

e) dyspozycyjność, odpowiedzialność, kreatywność,

f) dokładność, terminowość, samodyscyplina,

g) mile widziana umiejętność obsługi programu komputerowego Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny firmy „ Sygnity”.

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku urzędniczym:

1) Przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz załączonej dokumentacji w sprawie o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

2) Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych

3) Udzielanie informacji o trybie postępowania w sprawach dotyczących uprawnień do świadczeń alimentacyjnych.

4) Współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

5) Przygotowywanie decyzji przyznających i zmieniających prawo do świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych

6) Sporządzanie sprawozdań z realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i świadczeń rodzinnych

7) Prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych

8) Tworzenie, bieżąca aktualizacja wykazów, informacji i rejestrów przyznanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie i uaktualnianie rejestru dłużników alimentacyjnych.

9) Prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.

10) Współpraca z urzędem wierzyciela i dłużnika, z komornikiem sądowym w przedmiocie skuteczności egzekucji.

11) Prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

12) Sporządzanie list wypłat oraz przelewów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

13) Sporządzanie sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

14) Rozpoznawanie potrzeb i przedstawianie kierownikowi OPS zapotrzebowania na środki finansowe służące do zrealizowania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

17) Kompletowanie wszelkich dokumentów związanych z odwołaniami klientów z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

18) Wykonywanie wszelkich czynności związanych z pełnieniem obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

19) Wprowadzanie aktualizacji zainstalowanych programów.

20) Systematyczne sporządzanie kopii danych.

21) Wykonywanie innych zadań według wskazań kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

VI. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

b) curriculum vitae wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;

c) kserokopia dowodu osobistego,

d) kserokopie świadectw pracy;

e) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie;

f) świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

h) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o  niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ;

i) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku;

j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla przeprowadzenia procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)”

k) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

VII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na referenta ds. świadczeń rodzinnych i  funduszu alimentacyjnego." do dnia 01.12.2014 r. do godz. 15.00 w pokju nr 18 lub pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn (decyduje data wpływu).

Oferty, które wpłyną do urzędu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Ośrodka.

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

Dorota Cecylia Łaguna

Szczuczyn, dnia 17 listopad 2014 r.

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 2977

Związek Gmin Wiejskich
Biebrzański Dar Natury
Wrota Podlasia
Mikroporady
e-PIT 2019
e-Zdrowie
Podlaska Platforma Edukacyjna
Łomżyńskie Forum Samorządowe
KPP Grajewo
Bezpłatne Leki 75+
PGE Informacje o wyłączeniach

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe