Dziś jest: Środa 26 kwietnia 2017, Imieniny: Marceliny, Marzeny .
Znajdujesz się tutaj: Strona głównaOPS Pomoc społeczna
Pomoc społeczna

Pomoc społeczna

 

    Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

 

Główne cele pomocy społecznej:

·       Wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

·       Zapewnienie dochodu dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach.

·       Zapewnienie dochodu do wysokości interwencji socjalnej osobom o niskich dochodach wymagających okresowego wsparcia.

·       Zapewnienie pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej (w tym przemocą w rodzinie).

·       Integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie.

·       Rozwijanie nowych form pomocy socjalnej adekwatnej do potrzeb.

 

    Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

 

    Osoba lub rodzina, która chce skorzystać z pomocy społecznej musi zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w miejscu zamieszkania. Wtedy korzystając ze świadczeń zainteresowani są zobowiązani do współdziałania z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w rozwiązywaniu własnych problemów.

 

Formy Pomocy Społecznej

    Główne formy pomocy świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

 

w zakresie świadczeń pieniężnych:

 

a) zasiłek stały przysługuje:

1) pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

2) pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

zasiłek stały ustala się w wysokości:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie; 
2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

 

    W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

Wymagana dokumentacja m. in. wniosek strony, udokumentowanie sytuacji dochodowej, aktualne orzeczenie o niepełnosprawności (stopień znaczny bądź umiarkowany).

 

b) zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; 

2) rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

Zasiłek okresowy ustala się:

1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie; 

2) w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

    Kwota zasiłku okresowego ustalona zgodnie z ust. 2 nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby; 
2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

    Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

    Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

    Zasiłek okresowy może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Wymagana dokumentacja m.in. wniosek strony, dokumentacja obrazująca całokształt sytuacji materialnej, zdrowotnej, zawodowej, w przypadku dofinansowania do czynszu, kserokopia decyzji, w przypadku ponoszenia kosztów leczenia - rachunki za leki i zaświadczenie lekarskie.

 

c) zasiłek celowy - Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

    Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

    Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

    Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

    Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

    Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Wymagana dokumentacja m.in. wniosek strony, dokumentacja obrazująca całokształt sytuacji materialnej, zdrowotnej, zawodowej, zaświadczenie o zarobkach, w przypadku ponoszenia kosztów leczenia – rachunki za leki.

 

d) Specjalny zasiłek celowy

    Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

 

w zakresie świadczeń niepieniężnych:

a) praca socjalna, 
b) bilet kredytowany, 
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
d) składki na ubezpieczenie społeczne, 
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie, 
f) sprawienie pogrzebu, 
g) schronienie, 
h)posiłek, 
i) niezbędne ubranie, 
j) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, 
k) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia, 
l) mieszkanie chronione, 
ł) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.
 

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe