Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Znajdujesz się tutaj: Strona głównaOPS Przemoc
Przemoc

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie podlaskim - stan na 30.04.2022 r.

Dane teleadresowe podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2022

Opublikowano: 2021-06-10

Razem przeciw przemocy

    Szkoła Podstawowa w Szczuczynie we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szczuczynie, Komendą Powiatową Policji w Grajewie - Wydziałem Prewencji oraz Zespołem Interdyscyplinarnym Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Szczuczyn zrealizowała projekt pod nazwą „Razem przeciw przemocy”. Projekt skierowany był do uczniów klas IV-VIII. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej oraz domowej.

więcej

INFORMACJA O BEZPŁATNYCH PORADACH PSYCHOLOGA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie informuje, iż w ramach Punktu Konsultacyjnego
w każdą środę od godz. 17.00
w budynku Biblioteki Centrum Kultury
ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn można skorzystać
z bezpłatnych porad psychologicznych.

Baza jednostek

Aktualna baza danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie podlaskim

 https://kuratorium.bialystok.pl/wazne/aktualna-baza-danych-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych-a-takze-podmiotow-oraz-organizacji-pozarzadowych-udzielajacych-pomocy-osobom-dotknietym-przemoca-w-rodzinie-w-wojewodztwie-podlaskim.html

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"NIEBIESKA LINIA"

    Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

    Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.  

    Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- Infolinię: – 800 – 120 – 002
(czynną całą dobę) w tym:

·         dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22

·         dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22

·         dyżur prawny – środy w godzinach 18-22

- telefoniczne dyżury prawników – 22 – 666 – 28 – 50
(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

- SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia
(poniedziałki w godzinach 13-15)

    Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

    Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:

- konsultacje telefoniczne – 22 – 250 – 63 – 12
(środy w godzinach 10-13)

- konsultacje mailowe – koordynatorzy@niebieskalinia.info 

Przemoc

    Celem działania pomocy społecznej, która jest instytucją polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji społecznych, których same nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. W związku z tym pomoc społeczna jest udzielana również w przypadku przemocy w rodzinie, co zostało określone w art. 7 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji o innym podłożu. Pomocy społecznej udziela się zwykle w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie wyżej wymienione sytuacje mogą jednak sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich lub z niej wynikać, ale nie zawsze taki związek musi wystąpić. W strukturach lokalnych działające ośrodki pomocy społecznej, są też wsparciem dla działalności zespołu interdyscyplinarnego.

    Pracownicy socjalni w wielu przypadkach jako pierwsi otrzymują informację o występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie (określani są jako pracownicy „pierwszego kontaktu”). Informacja taka może dotrzeć do pracownika socjalnego:

·         Podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego,

·         Podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie,

·         Poprzez zawiadomienie od przedstawicieli innych grup zawodowych

·         W wyniku zgłoszenia problemu przez inne osoby (dalszą rodzinę, sąsiadów , pracodawców , znajomych lub innych świadków).

    Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym, w związku z zaistniałą przemocą w rodzinie zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją.

W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik ośrodka pomocy społecznej:

1.     przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby:,

2.     przygotowuje kompleksowy plan pomocy,

3.     monitoruje efekty podjętych działań,

4.     pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych;

5.     udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca, gdzie można uzyskać taką pomoc,

6.     udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,

7.     w uzasadnionych przypadkach proponuje:
• pomoc finansową w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych,
• pomoc rzeczową np. poprzez przekazanie odzieży, żywności;

8.     informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym

9.     wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej w tym możliwości otrzymania schronienia , np. w schroniskach , hotelach, ośrodkach

10.  w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji;

11.  w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania,

12.  może wskazywać punkty informacyjne;

13.  współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przemocą w rodzinie.

 

Zespół interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy

    Podstawą działania i istnienia zespołu interdyscyplinarnego jest art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Oznacza to, że w każdej gminie, bez względu na jej rozmiar i posiadane środki finansowe, musi istnieć taki zespół.

    Zadania zespołu interdyscyplinarnego muszą być (zgodnie z art. 9b ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy) określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, który przyjmowany jest w formie uchwały rady gminy. Ogólnym zadaniem zespołu ma być integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli (specjalistów różnych służb i instytucji) wchodzących w skład zespołu.

Zadania zespołu obejmują m.in.:

1.     Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.

2.     Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

3.     Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.

4.     Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.

5.     Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

·         jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

·         gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

·         Policji

·         oświaty

·         ochrony zdrowia

·         przedstawicieli organizacji pozarządowych

·         kuratorów sądowi

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe