Dziś jest: Czwartek 18 stycznia 2018, Imieniny: Piotra, Małgorzaty .
Znajdujesz się tutaj: Strona głównaOPS Przemoc
Przemoc
Opublikowano: 2017-07-25

Dane teleadresowe podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2017

 Informator o instytucjach rządowych i samorządowych, podmiotach oraz organizacjach pozarządowych, które realizują oferty dla osób stosujących przemoc w rodzinie, a w szczególności realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w powiecie grajewskim:

PODMIOT

DANE TELEADRESOWE

REALIZOWANE ODDZIAŁYWANIA

Powiat Grajewski

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

ul. Wojska Polskiego 74 C

19-200 Grajewo

tel. 86 273 87 09

fax. 86 273 87 09

-Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

- Informacje, bezpłatne poradnictwo specjalistyczne  psychologiczne, prawne i socjalne.

Miasto Grajewo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

ul. Strażacka 6

19-200 Grajewo

tel. 86 273 08 60

fax. 86 273 08 61  

- Informacje, poradnictwo rodzinne, socjalne, konsultacje prawne.

Klub „Zdrowie i Trzeźwość”

ul. Konstytucji 3 Maja 2b

19-200 Grajewo

tel. 86 272 63 68

- Indywidualne Poradnictwo specjalistyczne i konsultacje psychologiczne.

Miejski Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Strażacka 6

19-200 Grajewo

tel. 86 273 08 20

- Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ul. Strażacka 6

19-200 Grajewo

tel. 86 273 08 20 

-Kierowanie wniosków do sądu na leczenie osób uzależnionych od alkoholu , konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie poradnictwa w ramach działalności komisji.

Gmina Grajewo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grajewie

ul. Komunalna 6

19-200 Grajewo

tel. 86 272 22 60

fax. 86 272 22 60

- Informacje, poradnictwo rodzinne, psychologiczne, socjalne.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Komunalna 6

19-200 Grajewo

tel. 86 272 22 60

- Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Siedziba Urzędu Gminy Grajewo

ul. Komunalna 6

19-200 Grajewo

tel. 86 272 30 00

-Kierowanie wniosków do sądu na leczenie osób uzależnionych od alkoholu, konsultacje dla osób uzależnionych od alkoholu, udzielanie poradnictwa w ramach działalności komisji.

Miasto i Gmina Rajgród

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajgrodzie

ul. Warszawska 9

19-206 Rajgród

tel. 86 272 18 45

fax. 86 272 18 30

- Informacje, poradnictwo rodzinne, socjalne.

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

w Rajgrodzie
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

ul. Warszawska 9

19-206 Rajgród

tel. 86 272 18 45

fax. 86 272 18 30

- Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Miasto i Gmina Szczuczyn

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie

 ul. Plac 1000-lecia 23

19-230 Szczuczyn

tel. 86 273 50 80 w. 223, 222

fax. 86 273 50 81 w. 230

- Informacje, poradnictwo rodzinne, socjalne.

Zespół Interdyscyplinarny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Szczuczyn 

ul. Plac 1000-lecia 23

 19-230 Szczuczyn

 tel. 86 262 10 36,

       86 273 50 80

- Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Punkt Konsultacyjny

ul. Łomżyńska 11

 19-230 Szczuczyn

 tel. 86 262 10 36

- Udzielanie bezpłatnych porad przez psychologa

Gmina Radziłów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie

ul. Plac 500-lecia 15

19-213 Radziłów

tel. 86 273 68 72

- Informacje, poradnictwo rodzinne, socjalne.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Radziłów

ul. Plac 500- lecia 15

19-213 Radziłów

tel. 86 273 68 72

- Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

Gmina Wąsosz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąsoszu

ul. Plac Rzędziana 8

19-222 Wąsosz

tel. 86 273 10 01 wew. 24, 25 fax. 86 273 10 01

- Informacje, poradnictwo rodzinne, socjalne.

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Wąsosz

ul. Plac Rzędziana 8

19-222 Wąsosz

tel. 86 273 10 01 wew. 24, 25

fax. 86 273 10 01

- Praca z osobą stosującą przemoc w rodzinie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

 

Opracowanie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie

Data opracowania: 27 czerwca 2017r.

więcej

Przemoc

    Celem działania pomocy społecznej, która jest instytucją polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji społecznych, których same nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. W związku z tym pomoc społeczna jest udzielana również w przypadku przemocy w rodzinie, co zostało określone w art. 7 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji o innym podłożu. Pomocy społecznej udziela się zwykle w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie wyżej wymienione sytuacje mogą jednak sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich lub z niej wynikać, ale nie zawsze taki związek musi wystąpić. W strukturach lokalnych działające ośrodki pomocy społecznej, są też wsparciem dla działalności zespołu interdyscyplinarnego.

    Pracownicy socjalni w wielu przypadkach jako pierwsi otrzymują informację o występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie (określani są jako pracownicy „pierwszego kontaktu ”). Informacja taka może dotrzeć do pracownika socjalnego:

 • Podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 • Podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie,
 • Poprzez zawiadomienie od przedstawicieli innych grup zawodowych
 • W wyniku zgłoszenia problemu przez inne osoby (dalszą rodzinę, sąsiadów , pracodawców , znajomych lub innych świadków).

    Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym, w związku z zaistniałą przemocą w rodzinie zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją.

W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik ośrodka pomocy społecznej:

 1. przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby:,
 2. przygotowuje kompleksowy plan pomocy,
 3. monitoruje efekty podjętych działań,
 4. pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych;
 5. udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca, gdzie można uzyskać taką pomoc,
 6. udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,
 7. w uzasadnionych przypadkach proponuje:
  • pomoc finansową w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych,
  • pomoc rzeczową np. poprzez przekazanie odzieży, żywności;
 8. informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym
 9. wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej w tym możliwości otrzymania schronienia , np. w schroniskach , hotelach, ośrodkach
 10. w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji;
 11. w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania,
 12. może wskazywać punkty informacyjne;
 13. współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przemocą w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy

    Podstawą działania i istnienia zespołu interdyscyplinarnego jest art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Oznacza to, że w każdej gminie, bez względu na jej rozmiar i posiadane środki finansowe, musi istnieć taki zespół.

    Zadania zespołu interdyscyplinarnego muszą być (zgodnie z art. 9b ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy) określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, który przyjmowany jest w formie uchwały rady gminy. Ogólnym zadaniem zespołu ma być integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli (specjalistów różnych służb i instytucji) wchodzących w skład zespołu.

Zadania zespołu obejmują m.in.:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 • Policji
 • oświaty
 • ochrony zdrowia
 • przedstawicieli organizacji pozarządowych
 • kuratorów sądowi
drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe