Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
Świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zasiłek rodzinny

-        Kwota kryterium dochodowego wynosi:

-        674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

Wysokości zasiłków rodzinnych:

-        95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

-        124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

-        135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Komu przysługuje?

-         rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

-        opiekunowi faktycznemu dziecka;

-        osobie uczącej się

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

-        18 roku życia  lub

-        nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

-        24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

-        dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

-        dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;

-        osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

-        pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

-        osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;

o   rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

o   ojciec dziecka jest nieznany,

o   powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

o   sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

o   dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

-        członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

1. urodzenia dziecka w wysokości 1000.00 zł jednorazowo

2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400.00 zł miesięcznie

3. samotnego wychowywania dziecka 

-        w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci 

-        W przypadku dziecka  legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci.

4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

-        w wysokości 90,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia 

-        w wysokości 110,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

6. rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100,00 zł jednorazowo na dziecko

7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie -wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko

8. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków, na pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko

 

Terminy składania wniosków

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

-        do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

-        od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

-        od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23 w pokoju nr 3 ( wejście od ul. Jana Kilińskiego), w dni robocze w godzinach:

-        poniedziałek   - wtorek : 7 30 - 15 30

-        środa: 9 00 - 17 00

-        czwartek  - piątek : 7 30 - 15 30

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe