Dziś jest: Piątek 21 lipca 2017, Imieniny: Daniela, Wiktora .
Świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Zasiłek rodzinny

Kwoty kryteriów dochodowych wynoszą:

W okresie 1 listopada 2015 do 31 października 2017

674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

Od 1 listopada 2017r.:

754 zł na osobę w rodzinie lub 844 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

Wysokości zasiłków rodzinnych

W bieżącym okresie zasiłkowym trwającym od 1 listopada 2015 do 31 października 2016

  • 89 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 118 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 129 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość zasiłku rodzinnego w okresie 1 listopada 2016 do 31 października 2017

  • 95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2017

  • 100 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
  • 130 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
  • 140 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Komu przysługuje?

·       rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

·       opiekunowi faktycznemu dziecka;

·       osobie uczącej się

 

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

a.       18 roku życia  lub

b.      nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

c.       24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

1.      dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

2.      dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;

3.      osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

4.      pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

5.      osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;

·         rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

·         ojciec dziecka jest nieznany,

·         powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

·         sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

6.      członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej

 

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

·         urodzenia dziecka 

w kwocie 1000.00 zł jednorazowo

 

·         opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 

w kwocie 400.00 zł miesięcznie

·         samotnego wychowywania dziecka 

- od 1 listopada 2015 do 31 października 2016

w kwocie 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci 

- w okresie 1 listopada 2016 do 31 października 2017

w kwocie 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci 

- od 1 listopada 2017

w kwocie 200,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 400,00 zł na wszystkie dzieci 

W przypadku dziecka  legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci.

·         wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

- od 1 listopada 2015 do 31 października 2016

w kwocie 90,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

- w okresie 1 listopada 2016 do 31 października 2017

w kwocie 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

- od 1 listopada 2017

w kwocie 100,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego

·         kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

- od 1 listopada 2015 do 31 października 2016

w kwocie 80,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia 

w kwocie 100,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

- w okresie 1 listopada 2016 do 31 października 2017

w kwocie 90,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia 

w kwocie 110,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

- od 1 listopada 2017

w kwocie 100,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia 

w kwocie 120,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

 

·         rozpoczęcia roku szkolnego 

w kwocie 100,00 zł jednorazowo na dziecko

 

·           podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) 

 

- od 1 listopada 2015 do 31 października 2016

w kwocie 105,00 zł miesięcznie na dziecko

- w okresie 1 listopada 2016 do 31 października 2017

w kwocie 113,00 zł miesięcznie na dziecko

- od 1 listopada 2017

w kwocie 120,00 zł miesięcznie na dziecko

 

·           podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie wydatków, na pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) 

 

- od 1 listopada 2015 do 31 października 2016

w kwocie 63,00 zł miesięcznie na dziecko

- w okresie 1 listopada 2016 do 31 października 2017

w kwocie 69,00 zł miesięcznie na dziecko

- od 1 listopada 2017

w kwocie 75,00 zł miesięcznie na dziecko

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe