Dziś jest: Wtorek 06 czerwca 2023, Imieniny: Pauliny, Norberta .
WSPIERANIE RODZINY

RODZINY WSPIERAJĄCE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie poszukuje rodzin zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzin wspierających.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz. 821 z późn. zm.W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

-        opiece i wychowaniu dziecka,

-        prowadzeniu gospodarstwa domowego,

-        kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych (art.29).

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/ burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, które określają m. in. zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy o której mowa w art. 29 ust. 2.

Rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy:

-        istnieje problem z uzależnieniem;

-        występują zaburzenia lub choroba psychiczna;

-        nie ma stałego źródła utrzymania;

-        występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi;

-        członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską;

-        członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego;

-        skazano członka rodziny za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego;

Rodziny zainteresowane współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

WSPIERANIE RODZINY

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje sytuację dzieci, które „potrzebują szczególnej ochrony i pomocy” zapewniając przy tym ochronę przysługujących im praw.

      „Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji”. „Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej , w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej”.

Stosując ustawę, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:

-        wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowania dziecka poza rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;

-        powrotu do rodziny;

-        utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów;

-        stabilnego środowiska wychowawczego;

-        kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;

-        pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;

-        ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka

-        informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości;

-        ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;

-        poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;

-        dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Burmistrz zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

-        analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

-        wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

-        rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

-        podniesieniu świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny;

-        pomocy w integracji rodziny;

-        przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

-        dążeniu do reintegracji rodziny.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

-        opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

-        opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

-        udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

-        udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

-        udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

-        wspieranie aktywności społecznej rodzin;

-        motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

-        udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

-        motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców , mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

-        udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

-        podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

-        prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

-        prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

-        dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

-        monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

-        sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach

-        współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

-        współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (...) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

drukuj

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe