Dziś jest: Niedziela 11 kwietnia 2021, Imieniny: Bartłomieja, Filipa .
Wybory Prezydenta RP 2020 28 czerwca
Opublikowano: 2020-06-04

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

ZASADY GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Kto może głosować korespondencyjnie w Gminie Szczuczyn?

 

Wszyscy wyborcy, którzy ujęci są w rejestrze wyborców Gminy Szczuczyn.

 

Kiedy i gdzie zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony:

• do dnia 16 czerwca 2020 r. – przez wszystkich wyborców;

• do dnia 23 czerwca 2020 r. – przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych (w rozumieniu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi);

• do dnia 26 czerwca 2020 r. – przez wyborców, którzy rozpoczęli podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po 23 czerwca 2020 r.

 

Zgłoszenie przez wyborcę zamiaru głosowania korespondencyjnego będzie dotyczyło również ponownego głosowania (tzw. II tura).

 

Zgłoszenie może być dokonane:

• elektronicznie – wyłącznie za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP

• papierowo – poprzez dostarczenie formularza zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie plac 1000-lecia 23 -sekretariat

lub za pośrednictwem operatora pocztowego (dostarczone do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie do dnia 16 czerwca br.)

• ustnie – osobiście przez wyborcę w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23 pok. 13, w godz. 8.00-15.00

 

Formularze zgłoszeń dostępne są w Sekretariacie

 

Co powinno zawierać zgłoszenie?

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

• nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,

• wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odebrania pakietu wyborczego,

• oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie.

 

UWAGA! Głosowanie korespondencyjne nie jest możliwe w przypadku głosowania przez wyborcę:

• w zakładach leczniczych,

• w domach pomocy społecznej,

• w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych,

• a także w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania (głosujący przez pełnomocnika).

 

Co zawiera pakiet wyborczy?

 

W skład pakietu wyborczego wchodzą:

1) koperta zwrotna;

2) karta do głosowania;

3) koperta na kartę do głosowania;

4) instrukcja głosowania korespondencyjnego;

5) oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;

6) nakładka na kartę do głosowania sporządzona w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał jej przesłania.

 

Jak przebiega głosowanie korespondencyjne?

 

1.     Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie zawiera wszystkich wymaganych informacji, Urzędnik wyborczy wzywa wyborcę do jego uzupełnienia (może to zrobić elektronicznie lub telefonicznie).

2.     Do wyborcy, który wskazał w zgłoszeniu adres dostarczenia pakietu, pakiet dostarcza Poczta Polska.

3.     Wyborca który zadeklarował w zgłoszeniu chęć osobistego odbioru pakietu może go odebrać w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie. Informacja o przygotowaniu pakietu do odbioru zostanie przekazana wyborcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.     Koperta zwrotna zaadresowana do Obwodowej Komisji Wyborczej w obwodzie, w którym wyborca ujęty jest w spisie wyborców może zostać:
- wrzucona do nadawczej skrzynki pocztowej (Poczty Polskiej) do piątku 26 czerwca br.,
- dostarczona do Urzędu Miejskiego w Szczuczynie do piątku 26 czerwca br.
- dostarczona w dniu wyborów do Obwodowej Komisji Wyborczej, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców.

5.     W dniu głosowania pracownicy Poczty Polskiej i Urzędu Miejskiego w Szczuczynie dostarczą do właściwych Obwodowych Komisji Wyborczych koperty zwrotne odebrane od wyborców.

 

 

powrót

drukuj

Liczba wyświetleń: 256

Copyright © 2012 Urząd Miejski w Szczuczynie.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia

Realizacja InBloom - strony internetowe