Zarządzenie nr 47/23 Burmistrza Szczuczyna z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie uchwalenia programu ...

25 października 2023

ZARZĄDZENIE NR 47/23

BURMISTRZA SZCZUCZYNA
z dnia 25 października 2023 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje projektu Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2024 roku stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3  ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie i Biuletynie Informacji Publicznej, informacji o konsultacjach oraz projektu Programu współpracy Gminy Szczuczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2024 roku, tj. do 24 listopada 2023 r.

§ 3. Opinie należy składać na piśmie na formularzu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia w terminie określonym w § 2: 

1) osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szczuczynie pokój nr 14 (I piętro),  plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn; 

2) przesyłać pocztą na adres podany w pkt . 1;

3) pocztą elektroniczną na adres ezielinska@um.szczuczyn.pl.

§ 4. 1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół.

       2. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Szczuczynie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szczuczyna

mgr Artur Kuczyński

 

Aktualności

19 lutego 2024
Kabaret z Konopi
19 lutego 2024
Bieg Tropem Wilczym
15 lutego 2024
Gminna akcja sterylizacji, kastracji i chipowania psów i kotów!
13 lutego 2024
Kondolencje
9 lutego 2024
Koncert Walentynkowy
8 lutego 2024
Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2024
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.