Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Urząd Miejski w Szczuczynie   zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej   Szczuczyn

Data publikacji aplikacji mobilnej:   21-07-2023
Data ostatniej istotnej aktualizacji:   21-07-2023

Aplikacja mobilna jest   zgodna   z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;

Oświadczenie sporządzono dnia: 21-07-2023 

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 29-02-2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest   Burmistrz Szczuczyna ,   um@szczuczyn.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu   862735080 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1. Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
  • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej   Rzecznika praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Szczuczynie zlokalizowany jest w Szczuczynie, plac 1000-lecia 23.

  1. Opis dostępności wejścia do budynku: Do wejścia głównego prowadzą schody składające się z 6 stopni zabezpieczonych barierkami oraz pochylnia. Budynek Urzędu Miejskiego składa się z 3 kondygnacji – parter, 1 i 2 piętro.
  2. Opis dostępności pomieszczeń, korytarzy i schodów: Komunikacja z poziomu parteru na kolejne piętra schodami, brak windy oraz platformy przyschodowej. Łazienka oraz pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  3. Brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnej. W budynku znajdują się oznaczenia w Alfabecie Braille’a (plany tyflograficzne, tabliczki, nakładki na poręczach) oraz płytki naprowadzające na piętrach.
  4. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  5. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aktualności

19 czerwca 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
18 czerwca 2024
Festiwal Dmuchańców- Szczuczyn
13 czerwca 2024
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024
3 czerwca 2024
Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje: w czerwcu 2024 r. prowadzone są następujące badania ankietowe
31 maja 2024
Debata nad Raportem o stanie gminy Szczuczyn za 2023 rok
17 maja 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.