Gospodarka Odpadami

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNLNYMI

Na podstawie art. 6m ust 2a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Szczuczynie Nr 211/XLII/21 z dnia 25 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty, Burmistrz Szczuczyna zawiadamia że stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2022r. wynosi:

  • 29 zł. za osobę jeżeli odpady zbierane są w sposób selektywny
  • 58 zł. za osobę stawka podwyższona jeżeli nie wypełniony jest obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny

Zgodnie z § 3 uchwały Rady Miejskiej ustala się zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym , w wysokości 0,50 zł. od stawki obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Aktualności

9 listopada 2023
Informacja Burmistrza Szczuczyna o włączeniu syren alarmowych w dniu 11 listopada
6 listopada 2023
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu finansowanego z Funduszu Solidarnościowego „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
6 listopada 2023
Ogłoszenie o dniu wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie 10 listopada 2023 roku (piątek)
27 października 2023
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu z dnia 27 października 2023 roku
25 października 2023
Zarządzenie nr 47/23 Burmistrza Szczuczyna z dnia 25 października 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Szczuczynie w sprawie uchwalenia programu ...
18 października 2023
Ogłoszenie o wyniku konkursu ofert: na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz nauki, edukacji, oświaty i wychowania na okres 01.11.2023 - 31.12.2023 r.
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.