Wspieranie rodziny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie poszukuje rodzin zainteresowanych pełnieniem funkcji rodzin wspierających.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2020 poz. 821 z późn. zm.: W celu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodzina może zostać objęta pomocą rodziny wspierającej.

Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

-           opiece i wychowaniu dziecka,

-           prowadzeniu gospodarstwa domowego,

-           kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych (art.29).

Rodzinę wspierającą ustanawia wójt/ burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspierającej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Z rodziną wspierającą podpisywane są umowy, które określają m. in. zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy o której mowa w art. 29 ust. 2.

Rodzina nie może pełnić funkcji rodziny wspierającej, gdy:

-           istnieje problem z uzależnieniem;

-           występują zaburzenia lub choroba psychiczna;

-           nie ma stałego źródła utrzymania;

-           występują problemy wychowawcze z własnymi dziećmi;

-           członkowi rodziny odebrano lub ograniczono władzę rodzicielską;

-           członek rodziny nie wywiązuje się z obowiązku alimentacyjnego;

-           skazano członka rodziny za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego;

Rodziny zainteresowane współpracą na rzecz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo – wychowawcze prosimy o kontakt z tut. Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej reguluje sytuację dzieci, które „potrzebują szczególnej ochrony i pomocy” zapewniając przy tym ochronę przysługujących im praw.

        „Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych to zespół planowych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji”. „Obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej , w zakresie ustalonym ustawą, spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej”.

Stosując ustawę, należy mieć na względzie podmiotowość dziecka i rodziny oraz prawo dziecka do:

-           wychowania w rodzinie, a w razie konieczności wychowania dziecka poza rodziną – do opieki i wychowania w rodzinnych formach pieczy zastępczej, jeśli jest to zgodne z dobrem dziecka;

-           powrotu do rodziny;

-           utrzymywania osobistych kontaktów z rodzicami, z wyjątkiem przypadków, w których sąd zakazał takich kontaktów;

-           stabilnego środowiska wychowawczego;

-           kształcenia, rozwoju uzdolnień, zainteresowań i przekonań oraz zabawy i wypoczynku;

-           pomocy w przygotowaniu do samodzielnego życia;

-           ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie dziecka

-           informacji i wyrażania opinii w sprawach, które go dotyczą, odpowiednio do jego wieku i stopnia dojrzałości;

-           ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem;

-           poszanowania tożsamości religijnej i kulturowej;

-           dostępu do informacji dotyczących jego pochodzenia.

Rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych Burmistrz zapewnia wsparcie, które polega w szczególności na:

-           analizie sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie;

-           wzmocnieniu roli i funkcji rodziny;

-           rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny;

-           podniesieniu świadomości w zakresie planowania i funkcjonowania rodziny;

-           pomocy w integracji rodziny;

-           przeciwdziałaniu marginalizacji i degradacji społecznej rodziny;

-           dążeniu do reintegracji rodziny.

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

-           opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

-           opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

-           udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

-           udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

-           udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

-           wspieranie aktywności społecznej rodzin;

-           motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

-           udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

-           motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców , mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

-           udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

-           podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

-           prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

-           prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

-           dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

-           monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną

-           sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach

-           współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

-           współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (...) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Aktualności

19 lipca 2024
Obwieszczenie Burmistrza Szczuczyna PB. 6721.In.1.2024 z dnia 19 lipca 2024 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie którego mają być lokali
19 lipca 2024
W HOŁDZIE POWSTAŃCZEJ WARSZAWIE! SZCZUCZYN PAMIĘTA!
17 lipca 2024
Gmina Szczuczyn z dotacją dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niećkowie
12 lipca 2024
Podlaskie Lokalnie: Spotkanie informacyjne 16.07.2024 r.
10 lipca 2024
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
10 lipca 2024
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.