Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny

-          Kwota kryterium dochodowego wynosi:

-          674 zł  na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne,

Wysokości zasiłków rodzinnych:

-          95 złotych na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

-          124 złotych na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

-          135 złotych na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia

Komu przysługuje?

-           rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

-          opiekunowi faktycznemu dziecka;

-          osobie uczącej się

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

-          18 roku życia  lub

-          nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo

-          24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli:

-          dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;

-          dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna zapewniająca nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w rodzinie zastępczej;

-          osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;

-          pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko

-          osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że;

o     rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,

o     ojciec dziecka jest nieznany,

o     powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone

o     sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

o     dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

-          członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

  1. urodzenia dziecka w wysokości 1000.00 zł jednorazowo
  2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w wysokości 400.00 zł miesięcznie
  3. samotnego wychowywania dziecka 

-          w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci 

-          W przypadku dziecka  legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 160,00 zł na wszystkie dzieci.

  1. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego
  2. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

-          w wysokości 90,00 zł na dziecko do ukończenia 5 roku życia 

-          w wysokości 110,00 zł na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia

  1. rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości 100,00 zł jednorazowo na dziecko
  2. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania (na pokrycie -wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) w wysokości 113,00 zł miesięcznie na dziecko
  3. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania(na pokrycie wydatków, na pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły) w wysokości 69,00 zł miesięcznie na dziecko

 

Terminy składania wniosków

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy  są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

-          do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.

-          od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.

-          od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego   są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie ul. Plac 1000-lecia 23 w pokoju nr 3 ( wejście od ul. Jana Kilińskiego), w dni robocze w godzinach:

-          poniedziałek - wtorek : 7 30 - 15 30

-          środa: 9 00 - 17 00

-          czwartek - piątek : 7 30 - 15 30

Aktualności

19 czerwca 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
18 czerwca 2024
Festiwal Dmuchańców- Szczuczyn
13 czerwca 2024
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024
3 czerwca 2024
Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje: w czerwcu 2024 r. prowadzone są następujące badania ankietowe
31 maja 2024
Debata nad Raportem o stanie gminy Szczuczyn za 2023 rok
17 maja 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.