Referat Finansowy

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - informacje składane przez osoby fizyczne.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

 1. Osoby fizyczne obowiązane są składać organowi podatkowemu informację w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.
 2. Przedłożyć do wglądu dokumenty na potwierdzenie wystąpienia nowych okoliczności (akt notarialny, i inne).

Uwagi: W przypadku, gdy wysokość zobowiązania podatkowego przekracza 100 zł, płatność następuje w ratach:

 • I rata - 15 marzec,
 • II rata - 15 maj,
 • III rata - 15 wrzesień,
 • IV rat - 15 listopad.

Gdy roczna kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek będzie płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty, czyli do 15 marca.

Wpłaty podatków należy dokonać na konto indywidualne przypisane do każdej osoby wskazane na decyzji wymiarowej (nakazie płatniczym) lub u sołtysa wsi.

 

Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - deklaracje składane przez osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1170 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz. 333 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:
Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są zobowiązane składać na formularzu wg określonego wzoru w terminie do 31 stycznia deklarację na podatek od nieruchomości oraz w terminie do 15 stycznia deklaracje na podatek rolny i leśny organowi podatkowemu, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku wraz z pisemnym uzasadnieniem.

Uwagi:
Podatek od nieruchomości od osób prawnych płatny jest do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia. Podatek rolny i podatek leśny płatny jest w czterech ratach:

I rata płatna-15 marzec,
II rata płatna - 15 maj,
III rata płatna - 15 wrzesień,
IV rata płatna - 15 listopad,

Wpłaty podatków należy dokonać na konto indywidualne przypisane do każdej osoby prawnej.

 

Podatek od środków transportowych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1170 późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r., poz. 1540 z późniejszymi zmianami).

Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia umowy kupna-sprzedaży lub faktury nabytego lub zbytego środka transportowego w trakcie danego roku podatkowego.
  2. Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) wg ustalonego wzoru (Rozporządzenie Min. Finansów z dnia 13 grudnia 2018r.).
  3. Wypełniony załącznik do deklaracji (DT-1/A).
  4. Dowód rejestracyjny (do wglądu).

Uwagi:
Podatek od środków transportowych płatny jest w dwóch ratach:

I rata płatna - 15 lutego,
II rata płatna - 15 września,

Wpłaty podatków należy dokonać na konto indywidualne przypisane do każdej osoby fizycznej lub prawnej.

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r., poz. 1540 z późniejszymi zmianami)
Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia.
Opłaty:

 • Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r., poz. 1923 z późniejszymi zmianami) pobiera się opłatę w wysokości 21 zł - za wydanie zaświadczenia.
 • Opłatę skarbową można przelać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie nr 64 8768 0003 0000 0202 2000 0010 lub kartą płatniczą w pokoju nr 7.

Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od daty wpływu wniosku podpisanego przez wnioskodawcę do urzędu.

 

Wydanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, powierzchni gospodarstwa rolnego, ilości hektarów przeliczeniowych z powierzchni gospodarstwa rolnego oraz wielkości użytków rolnych gospodarstwa rolnego

Podstawa prawna:
Art. 306a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r., poz.  1540 z późniejszymi zmianami).
Zgodnie z art. 306A § 1 Ordynacji podatkowej - organ podatkowy wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia (wniosek musi zawierać dane składającego wniosek: adres, NIP, PESEL) :

 • uzasadnienie ubiegania się o zaświadczenie : podstawa prawna lub interes prawny osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia;
 • cel uzyskania zaświadczenia;
 • informację sposobie odbioru zaświadczenia.

Opłaty:

 • Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r., poz. 1923 z późniejszymi zmianami) pobiera się opłatę w wysokości 17 zł - za wydanie zaświadczenia.
 • Opłatę skarbową można przelać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Szczuczynie
  nr 64 8768 0003 0000 0202 2000 0010 lub kartą płatniczą w pokoju nr 4.

Termin załatwienia: Bez zbędnej zwłoki - 7 dni od daty złożenia wniosku.

Aktualności

19 czerwca 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
18 czerwca 2024
Festiwal Dmuchańców- Szczuczyn
13 czerwca 2024
Program "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024
3 czerwca 2024
Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje: w czerwcu 2024 r. prowadzone są następujące badania ankietowe
31 maja 2024
Debata nad Raportem o stanie gminy Szczuczyn za 2023 rok
17 maja 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.