Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

19 czerwca 2024

Gmina Szczuczyn realizuje Projekt pn. „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 Priorytet VIII: Fundusze na rzecz edukacji i włączenia społecznego, Działanie 8.4 Wzrost dostępności usług społecznych.

Liderem projektu jest Województwo Podlaskie, Partnerami 35 Gmin, w tym Gmina Szczuczyn, a Realizatorami: 33 lokalne ośrodki pomocy społecznej oraz 2 centra usług społecznych, w tym Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie.

Gmina Szczuczyn pozyskała dofinansowanie z UE w kwocie 805 600,23 zł.
Całkowita wartość projektu wynosi: 848 000,25 zł.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2027 r.

Ze wsparcia będą mogli korzystać osoby samotne, mieszkańcy miasta i gminy Szczuczyn, którzy potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, na których rzecz nie zostało przyznane świadczenie w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia, opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji (np. świadczenie pielęgnacyjne),

Osoby muszą spełniać, co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

  • osoby w wieku powyżej 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn,
  • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności od 18 lat,
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną w wieku od 18 lat,
  • osoby z zaburzeniami psychicznymi w wieku od 18 lat.

Gmina Szczuczyn oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie jako Realizator Projektu w ramach Programu teleopieki domowej będzie świadczyć następujące usługi:

  • Usługi sąsiedzkie

Zakres usług sąsiedzkich obejmuje pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

  • Usługi opiekuńcze

Zakres usług opiekuńczych obejmuje pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności wynikające z zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Wsparciem planuje się objąć łącznie 13 osób, tj. 10 osób wsparciem w formie usług sąsiedzkich i 3 osoby wsparciem w formie usług opiekuńczych.

Udział w projekcie dla osób będących uczestnikami projektu jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie z terenu miasta i gminy Szczuczyn mogą zgłaszać potrzebę powyższego wsparcia  osobiście  lub telefonicznie do Ośrodka  Pomocy Społecznej w Szczuczynie,  ul. Plac 1000-lecia 23, 19-230 Szczuczyn, tel. 86 273 50 81 w dni robocze w godzinach:

  • poniedziałek – wtorek: 7:30 – 15:30
  • środa: 9:00 – 17:00
  • czwartek – piątek: 7:30 – 15:30

Aktualności

19 lipca 2024
Obwieszczenie Burmistrza Szczuczyna PB. 6721.In.1.2024 z dnia 19 lipca 2024 roku w sprawie zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie którego mają być lokali
19 lipca 2024
W HOŁDZIE POWSTAŃCZEJ WARSZAWIE! SZCZUCZYN PAMIĘTA!
17 lipca 2024
Gmina Szczuczyn z dotacją dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Niećkowie
12 lipca 2024
Podlaskie Lokalnie: Spotkanie informacyjne 16.07.2024 r.
10 lipca 2024
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
10 lipca 2024
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.