Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2023

Gmina Szczuczyn przystąpiła do programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Program jest finansowany ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego. Zgodnie z wnioskiem i umową zawartą z Wojewodą Podlaskim przewidziano, że Program będzie realizowany do 31.12.2023r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresami wsparcia są:

  • dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • osoby niepełnosprawne posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na postawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych albo orzeczenia równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystencji osobistej mogę polegać w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
  2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  4. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa);
  5. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

    W ramach Programu Gmina Szczuczyn przewiduje objąć wsparciem asystenta osobistego 2 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Program realizowany jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie.

Całkowita wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego 61 710,00 zł
Całkowita wartość projektu 61 710,00 zł

 

Aktualności

17 maja 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
14 maja 2024
46. KONKURS PIOSENKI
14 maja 2024
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do przekazania w formie aportu z dnia 13 maja 2024 roku
7 maja 2024
Zmiana na stanowisku Burmistrza Szczuczyna
23 kwietnia 2024
Informacja o obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Szczuczyn
17 kwietnia 2024
Wernisaż
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.