Niebieska linia i inne formy pomocy

Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Aktualna baza danych instytucji rządowych i samorządowych, a także podmiotów oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w województwie podlaskim:
https://kuratorium.bialystok.pl/wazne/aktualna-baza-danych-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych-a-takze-podmiotow-oraz-organizacji-pozarzadowych-udzielajacych-pomocy-osobom-dotknietym-przemoca-w-rodzinie-w-wojewodztwie-podlaskim.html

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"NIEBIESKA LINIA"

Od 1 stycznia 2017 roku Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu - aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nami telefonicznie oraz e-mailowo. Oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i świadkom przemocy w rodzinie. Pomoc udzielana jest w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz migowym. Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA” oferuje całodobową pomoc osobom doznającym przemocy, świadkom przemocy oraz osobom poszukującym informacji na temat zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

- Infolinię: – 800 – 120 – 002
(czynną całą dobę) w tym:

· dyżur w języku angielskim – poniedziałki w godzinach 18-22

· dyżur w języku rosyjskim – wtorki w godzinach 18-22

· dyżur prawny – środy w godzinach 18-22

- telefoniczne dyżury prawników – 22 – 666 – 28 – 50
(poniedziałki i wtorki w godzinach 17-21)

- e-mail – niebieskalinia@niebieskalinia.info

- SKYPE - dyżur w języku migowym – pogotowie.niebieska.linia
(poniedziałki w godzinach 13-15)

Podejmujemy również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami – w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej.

Do kontaktu zapraszamy także osoby zawodowo zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie:
- konsultacje telefoniczne – 22 – 250 – 63 – 12
(środy w godzinach 10-13)
- konsultacje mailowe – koordynatorzy@niebieskalinia.info
Przemoc

Celem działania pomocy społecznej, która jest instytucją polityki społecznej państwa, jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji społecznych, których same nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. W związku z tym pomoc społeczna jest udzielana również w przypadku przemocy w rodzinie, co zostało określone w art. 7 pkt. 7 ustawy o pomocy społecznej. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji o innym podłożu. Pomocy społecznej udziela się zwykle w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie wyżej wymienione sytuacje mogą jednak sprzyjać występowaniu przemocy wobec bliskich lub z niej wynikać, ale nie zawsze taki związek musi wystąpić. W strukturach lokalnych działające ośrodki pomocy społecznej, są też wsparciem dla działalności zespołu interdyscyplinarnego.

Pracownicy socjalni w wielu przypadkach jako pierwsi otrzymują informację o występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie (określani są jako pracownicy „pierwszego kontaktu”). Informacja taka może dotrzeć do pracownika socjalnego:

· Podczas przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego,
· Podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie,
· Poprzez zawiadomienie od przedstawicieli innych grup zawodowych
· W wyniku zgłoszenia problemu przez inne osoby (dalszą rodzinę, sąsiadów , pracodawców , znajomych lub innych świadków).

Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym, w związku z zaistniałą przemocą w rodzinie zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją.

W ramach swoich kompetencji i zadań pracownik ośrodka pomocy społecznej:

1. przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby:,
2. przygotowuje kompleksowy plan pomocy,
3. monitoruje efekty podjętych działań,
4. pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych;
5. udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca, gdzie można uzyskać taką pomoc,
6. udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,
7. w uzasadnionych przypadkach proponuje:
• pomoc finansową w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych,
• pomoc rzeczową np. poprzez przekazanie odzieży, żywności;
8. informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym
9. wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej w tym możliwości otrzymania schronienia , np. w schroniskach , hotelach, ośrodkach
10. w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji;
11. w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania,
12. może wskazywać punkty informacyjne;
13. współpracuje z instytucjami i organizacjami zajmującymi się przemocą w rodzinie.

 

Zespół interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy

Podstawą działania i istnienia zespołu interdyscyplinarnego jest art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy. Oznacza to, że w każdej gminie, bez względu na jej rozmiar i posiadane środki finansowe, musi istnieć taki zespół.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego muszą być (zgodnie z art. 9b ust.1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy) określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, który przyjmowany jest w formie uchwały rady gminy. Ogólnym zadaniem zespołu ma być integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli (specjalistów różnych służb i instytucji) wchodzących w skład zespołu.

Zadania zespołu obejmują m.in.:
1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:

· jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
· gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
· Policji
· oświaty
· ochrony zdrowia
· przedstawicieli organizacji pozarządowych
· kuratorów sądowi

 

INFORMACJA O BEZPŁATNYCH PORADACH PSYCHOLOGA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie informuje, iż w ramach Punktu Konsultacyjnego
w każdą środę od godz. 17.00
w budynku Biblioteki Centrum Kultury
ul. Łomżyńska 11, 19-230 Szczuczyn można skorzystać
z bezpłatnych porad psychologicznych

Aktualności

17 maja 2024
Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami
14 maja 2024
46. KONKURS PIOSENKI
14 maja 2024
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Szczuczyn, przeznaczonej do przekazania w formie aportu z dnia 13 maja 2024 roku
7 maja 2024
Zmiana na stanowisku Burmistrza Szczuczyna
23 kwietnia 2024
Informacja o obowiązku podłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Szczuczyn
17 kwietnia 2024
Wernisaż
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.