Ośrodek Pomocy Społecznej

Zaktualizowane w 2023 r. bazy teleadresowe placówek funkcjonujących na terenie woj. podlaskiego
7 września 2023
 
Dodatki mieszkaniowe
7 września 2023
Od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój...
Zasiłek szkolny
7 września 2023
Zasiłek szkolny może być przyznawany w związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną zdarzeniem losowym, przez które rozumie się śmierć rodziców lub opiekunów prawnych, klęskę...
Stypendium szkolne
7 września 2023
test
Świadczenia opiekuńcze
7 września 2023
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością...
Świadczenia rodzinne
7 września 2023
Zasiłek rodzinny -          Kwota kryterium dochodowego wynosi: -          674 zł  na osobę w rodzinie...
Pomoc społeczna
7 września 2023
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Korpus Wsparcia Seniora
7 września 2023
Wsparciem objęto 40 mieszkańców gminy Szczuczyn w wieku 65 i więcej lat, którzy mają problemy związane z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej
7 września 2023
Informacja o naborze uczestników do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego
Czyste powietrze
7 września 2023
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczuczynie informuje, że od 01.10.2020 r. w życie weszły zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.), które nakładają na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego dla potrzeb uczestnictwa w programie Czyste Powietrze.
Szczuczyn
Miasto z klimatem

Bądź na bieżąco! Otrzymuj ważne powiadomienia i alerty ze Szczuczyna, odkrywaj ciekawe trasy i miejsca. Nawiguj pieszo i na rowerze.